İslami Forum

Tam Görünüm: 10 Hadis
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
Kaynaklar ezbere dahil değildir. Herhangi bir hata ya da değişiklik olması gerekirse halledeyim inşAllah.

Allah rasulü Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

1- ''Ameller niyetlere göredir. Herkese sadece niyet ettiğinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah'a ve resulüne ise onun hicreti Allah'a ve resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak içinse onun hicreti de hicret ettiği o şeyedir.''

(Buhari, Bed'ul-vahy 1, İman 41, Nikah 5; Müslim, 155. Ebu Davud, Talak 11; Tirmizi, fedailul cihad 16; Nesai, Taharet 60; Talak 24, İbn Mace, Zühd 26)


2--erkek, eşine(hanımına) su bile içirse ondan ecir alır.-

(buhari, kebir, 3,178)


3-'' Helallerin Allah Teala'ya en sevimsiz olanı -BOŞANMADIR-''
İsnadı sahihdir. (Ebu Davud, Talak 3)


4- “Sizi bıraktığımda beni rahat bırakın. Zira sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine çok muhalefet etmeleri yüzünden helak oldu. Size bir şey yasakladığımda ondan uzak durun ve bir şey emrettiğimde de gücünüz yettiğince onu yapın”

Buhari (7288) Müslim (1337) Ebu Davud (4596) Nesai (5/110) Tirmizi (2133) Ahmed (2/247, 312, 313, 517) Beyhaki (1/388, 4/253, 7/103) İbnu Huzeyme (2508) Humeydi (98) İbni Mace (2) Deylemi (3137) Beyhaki Marife (1/101) Ebu Ya’la (5/3121) Tahavi Müşkil (2/202) Elbani İrvaul Galil (1/183, 4/149) Şevkani Katrul Veli (s.132) Cemül Fevaid (271, 7669) Camiüs Sağir (4325) Heysemi Maksadul Ali (1154) Mecmauz Zevaid (7/202) Metalibul Aliye (2923) İbni Kayyım Tuhfetul Mevdud (s.226) Zadul Mead (2/50) İbnul Cevzi Zadul Mesir (9/197) İbni Kesir (4/360, 402) Taberi (1/243, 304) Suyuti Esbabu Vurud (92-93) Şerhus Sunne (1/199)


5-“Benden sonra sünnetimden kaldırılan bir sünneti kim ihya edip ortaya çıkarırsa ona o sünnetle amel edenler kadar sevap vardır. Amel edenlerin sevapları da hiç eksiltilmez ve her kim de, Allah ve Rasûlünün razı olmadığı sonradan çıkan bidat denilen bir sapıklığı ortaya çıkarırsa o kimseye o bidatle amel edenlerin günahları da birlikte yazılır ve onların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez.”
Tirmizi (2677) İbn Mace (209, 210) İbn Vaddah el-Bid'a (s.38) Begavi Şerhu's-Sünne (1/232) İbn Ebi Asım es-Sunne (1/23) İbn Vehb Müsned (8/166)

6- "İsrailoğullarının başına gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Hatta onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Nitekim İsrailoğulları yetmiş iki millete (dine, fırkaya) bölünmüştü. Benim ümmetim de yetmiş üç millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir."

"Bu fırka hangisidir?" diye soruldu.
"Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır!" buyurdular."

Tirmizi (2643) Hakim (1/128) Acurri Şeriat (s.15) Deylemi (5347) el-Asbahani el-Hucce (v.9) İbn Vaddah el-Bid'a (s.85) Begavi Şerhu's-Sünne (1/213) Mervezi es-Sunne (s.46) Elbani Sahiha (1348) Sahihul Cami (5343)


7-‘Ben içinizden birine, çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça, gerçekten iman etmiş olamaz.’

Buhârî, (15); Müslim, (44).

8-‘Muhakkak ki ben sadece bir kulum. Bana Allah’ın kulu ve elçisi deyin ve beni hakkım olan yerden daha yükseklere çıkarmayın.’
Buhârî, (3673); Müslim, (2540); İbn Hibbân, (15/455); Beyhakî, Medhal, (1/113).

9-“Ey insanlar! Size iki ağırlık bıraktım; Allah’ın kitabı ve sünnetim. Kur’anı sünnetimle konuşturunuz, bu hususta sapmayınız! Zira bu ikisine tutunduğunuz sürece gözleriniz kör olmaz, ayaklarını kaymaz ve elleriniz aciz kalmaz.”
Hatib el-Bağdadi; el-Fakih ve’l-Mutefekkih (1/306 no:272)

10-
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
Tirmizî, İlm, 14
konuyu sabitledim
konuyla alakası olmayan gereksiz yorumlar silinecektir.....
güncel....
10 , 5 ve 6 nın yerine daha kısa hadis koysak ?
konuyu biraz açıklasanız.anlamadım ben.
(20-01-2014 01:08 PM)malt Yazılan: Sitemizden Programları indirebilmek Ve En İyi Şekilde Faydalanmak İçin Lütfen ÜYE Olunuz..konuyu biraz açıklasanız.anlamadım ben.


asıl konu burda, burdan bakabilirsiniz.


Sitemizden Programları indirebilmek Ve En İyi Şekilde Faydalanmak İçin Lütfen ÜYE Olunuz..
Referans Adresler